Skip Navigation
 
reklama

Informace

Obchodní podmínky.Reklamace

Jak nakupovat.Ochrana osobních údajů GDPR
ico GDPR ochrana osobních údajůZásady zpracování osobních údajů dle GDPR


Petr Jirků Matrace Kaplice , IČ: 46676899, se sídlem Kaplice, Pohorská 431, PSČ 382 41, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem v Kaplici, č.j. ZIV/19/358/11/JF1004264/3 (dále jako „správce“) si Vás dovoluje informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje.
Tyto zásady se týkají zejména zákazníků správce, kteří se správcem uzavírají kupní smlouvu přes e-shop správce, aby si tímto způsobem objednali matrace,rošty a další nabízené zboží správcem.
Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů)

1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely zpracování, zejména tedy pro účely vzájemných obchodních vztahů jako jsou předsmluvní jednání a následné plnění uzavřených smluv. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo) a další údaje potřebné pro plnění smlouvy.

2. Zvláštní kategorií osobních údajů jsou tzv. soubory cookies. Jedná se o malé datové soubory, které se z našich internetových stránek prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení. Tyto soubory zajišťují lepší uživatelský komfort a lepší funkčnost našich internetových stránek, a zejména umožní rychlejší načtení již navštívených stránek. Tzv. reklamní cookies, které se využívají za účelem cílené reklamy, na našich internetových stránkách nevyužíváme. Ukládání souborů cookies můžete zakázat ve Vašem prohlížeči nebo tyto soubory z Vašeho zařízení ručně vymazat. To však bude mít vliv na funkčnost našich internetových stránek, které si Vás nebudou pamatovat.

Účel a právní základ zpracování
3. Vaše osobní údaje zpracováváme hned k několika účelům. Primárním a hlavním účelem je však uzavření a plnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Dalším účelem zpracování je plnění našich mnoha zákonných povinností, po ukončení vzájemných obchodních vztahů také za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, zejména kdybychom museli některé z dokumentů obsahujících Vaše osobní údaje předložit jako důkaz v soudním řízení.

4. Právním základem zpracování je plnění smlouvy mezi námi jako správcem a Vámi jako zákazníkem, subjektem údajů. Právním základem překrývajícím se v určitém rozsahu je plnění právních povinností, a to zejména ve vztahu k některým daňovým a účetním předpisům – např. dle zákona o dani z přidané hodnoty musíme uchovávat účetní doklady po dobu 10 let od konce účetního období. Náš oprávněný zájem je také titulem pro zpracování v případě, kdy osobní údaje uchováváme po dobu 10 let zejména pro případ, že bychom museli tyto osobní údaje nebo dokumenty, na kterých se tyto osobní údaje nacházejí, předložit jako důkazy v soudním sporu. Našim oprávněným zájmem je tedy naše právní ochrana, a to po dobu běhu promlčecí lhůty.

Doba zpracování
5.Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy, resp. po dobu,vyřízení objednávky. Z důvodu našeho oprávněného zájmu uchováváme Vaše osobní údaje dalších 10 let po zániku smlouvy z důvodu naší ochrany v případném soudním sporu, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě dle občanského zákoníku. Některé z osobních údajů zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům
6.K Vašim osobním údajům bude mít přístup pouze správce e-shopu Petr Jirků, příp. externí účetní, daňoví a právní a jiní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Zároveň Vaše zejména kontaktní údaje předáváme poskytovatelům přepravních služeb za účelem dodání Vámi objednaného zboží. Nepředáváme osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci (zejména finanční úřad) při plnění našich právních povinností.

Kontakt na správce
7. Nemáme sice pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně se na nás můžete jako na správce kdykoliv obrátit na emailu: info@matracekaplice.cz, či písemně na adrese našeho sídla (Kaplice,Pohorská 431 , PSČ:382 41). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

Vaše práva dle GDPR
8. V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR.

9. Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


GDPR Zpracovatelská smlouva ,dopravce : Česká pošta https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/4914535/SPZ-25052018_a_01062018.pdf/e02ebc02-cf73-33ce-178b-f9dd4206195f


ico Obchodní podmínky
Zákon o EET . „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a vztahují se na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
Prodávající
Internetový obchod www.matracekaplice.cz matraceonline.cz provozuje firma Petr Jirků, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.
Kupující
Spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech (dále jen "spotřebitel").
Podnikatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech (dále jen "podnikatel").
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. (Občanským zákoníkem) jakož i předpisy souvisejícími.
Právní vztahy prodávajícího s podnikatelem výslovně neupravené těmito OP ani rámcovou kupní smlouvou (dále jen "RKS") mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodním zákoníkem) v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální RKS s kupujícím je nadřazena OP.

ico Ochrana osobních údajů
Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Veškeré údaje získané od kupujících užívá internetový obchod www.matracekaplice.cz výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám.
Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu kupujícího nakládá internetový obchod www.matracekaplice.cz s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Internetový obchod www.matracekaplice.cz je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněn za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení, adresu a email.
Tyto osobní údaje je možno na žádost kupujícího vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.
Kupní smlouva
Návrh kupní smlouvy vzniká odesláním objednávky přes internetový objednávkový systém prodávajícího (dále jen "eshop"). Objednávku lze také provést písemnou formou, nebo emailem na elektronickou adresu prodávajícího, přičemž taková objednávka musí obsahovat:
iniciály kupujícího
přesná specifikace zboží, jeho množství a cenu
kontaktní údaje (telefon, e-mail)
datum objednávky
adresa dodání

Kupní smlouva vzniká závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto OP a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v e-shopu), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy spolu se zakoupeným a převzatým zbožím musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14denní lhůty.
Podmínky pro vrácení zakoupeného a převzatého zboží:
Zboží nesmí být použité
Zboží musí být nepoškozené
Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství) s originálem dokladu o koupi.
Veškeré náklady spojené s přepravou zboží nazpět si hradí kupující sám. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme prodejce akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet nejpozději do 14 pracovních dnů.
Do kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Expedice zboží
Doprava po celé ČR je Zdarma. Zboží je expedováno v rámci České republiky, zpravidla do 7-14 pracovních dnů od potvrzení objednávky a připsání platby na účet. Zboží skladem je expedováno zpravidla do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky a připsání platby na účet..
Doprava objednaného zboží je zajišťována Českou poštou. Doručení matrací je v pracovních dnech (8 - 16 hod).
Česká pošta doručuje zásilky v rámci České republiky většinou do 24 hodin od okamžiku expedice. Jedná se vždy o pracovní dny, nikoliv o víkend nebo svátek.
Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).
Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), který zároveň slouží jako záruční list. Při převzetí zboží od přepravní služby (resp. Pošty) si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že je obal poškozen, uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty. Případně zásilku můžete odmítnout.
Všechny nabízené produkty jsou v souladu s českými i evropskými normami a předpisy.
Ceny a jejich platnost
Akční ceny platí do vyprodání zásob, pokud není uvedeno v katalogu jinak.
Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence, její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto OP kupujícímu umožnují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení těchto OP ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto OP nabývají účinnosti dne 1. dubna 2012 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.
Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu barvy pěn u matrací, změnu perforace potahu a zároveň zaručuje stejnou kvalitu a vlastnosti použitých materiálů.


ico Reklamační řád
Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
Internetový obchod www.matracekaplice.cz matraceonline.cz provozuje firma Petr Jirků, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem nebo pokud není záruka na faktuře nebo dodacím listu uvedena delší. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.
Kupující stvrzuje podpisem dodacího listu, faktury nebo pouhým úplným zaplacením objednaného a doručeného zboží převzetí zboží, jeho zaplacení a souhlas se záručními podmínkami.
V případě, že je zboží dodáno v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží s vadami, sepíše s přepravce Zápis o reklamaci zboží. Ke každému zboží je vystaven záruční list, který slouží, spolu s fakturou, jako doklad o původu zboží při reklamaci. V případě, že záruční list nebyl ke zboží vystaven, předloží zákazník při reklamaci příslušnou fakturu.
Zjistí-li zákazník vady zboží, musí dodavatele o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu v písemné podobě, kde je nutné uvést charakteristiku závad.
Zboží, které je dodáváno v demontovaném stavu, je nutné zkompletovat dle přiloženého návodu. V případě, že nebude doporučený postup dodržen, nelze uplatňovat reklamaci zboží. Pokud zákazník zasílá dodavateli reklamované zboží k opravě, je nutné dopravit zboží ve vhodném obalu, který zboží chrání proti vnějším vlivům a před dalším znehodnocením.
V případě, že zboží není při přepravě dostatečně chráněno, není dodavatel povinen reklamaci uznat. Náklady na dopravu hradí zákazník.
Zákazník nemůže uplatnit reklamaci v případě, že zboží má vady, které zavinil kupující dopravou, montáží, nedodržením podmínek pro užívání zboží (např. uložením matrace na špatný typ podložky nebo na nevhodný rošt), nešetrným zacházením se zbožím či neodborným ošetřováním ze strany kupujícího.
Záruka se také nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů. Při zakoupení matrace je kupující povinen se řídit návodem na ošetřování matrace, který je součástí příbalového letáku matrace. Dále se záruka nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním. Běžným opotřebením se rozumí změna barvy použitých materiálů (vyblednutí), která může být způsobena atmosférickými vlivy, opotřebení potahu (např. zvlnění materiálu, změna rozměrů, žmolkování), částečné změknutí použitých (výplňových) materiálů (ČSN EN ISO 3385), trvalá deformace (proležení), která nepřesahuje 10 % celkové výšky matrace.
Reklamaci nemůže kupující uplatnit, je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční lhůty, jedná se o pozáruční opravu podléhající platbě a prodávající není povinen tuto opravu kupujícímu zajistit.
Matrace jsou dodávány s lepeným jádrem, jedná se o konstrukční spoj, který nemá vliv na užitnou hodnotu matrace, ortopedické vlastnosti a životnost. Používaný spojovací materiál je alergicky neutrální. Případný specifický zápach nového výrobku (materiálu) není důvodem k reklamaci, během několika dní zmizí. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu barvy jádra a změnu perforace potahu. Potahová látka v případě volnosti nebo zvlnění, není důvod k reklamaci z důvodu pratelnosti, taktéž se reklamace nevztahuje na rozměrovou toleranci -+ 1 cm (D, V, Š).
Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje, namísto záručního listu, vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu) obsahující údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo.
Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
Reklamaci je možné uplatnit pouze v případě kompletnosti zboží. Zákazník může při reklamaci uplatňovat následující nároky: dodání chybějícího zboží či jeho částí, opravu závad případně výměnu zboží za bezvadné nebo vrácení peněz v případě, že je vada neodstranitelná nebo se již stejná vada nejméně dvakrát opakovala.
V případě materiálové nebo výrobní vady reklamujte výrobek v prodejně, kde jste jej zakoupili. Při reklamaci předložte potvrzený záruční list a doklad o zaplacení. Bez průkazných dokladů o koupi nebude reklamace na matraci přijata. Reklamovaná matrace musí být řádně vyčištěna, zbavena nečistot a hygienicky nezávadná dle obecných hygienických zásad. Matrace musí být vhodně zabalena, aby nedošlo k jejímu dalšímu poškození a ušpinění.
Spotřebitel má právo při uplatnění záruky:
vada odstranitelná:
právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo možnost odstoupit od kupní smlouvy.
vada neodstranitelná bránící řádnému užívání Zboží: právo na výměnu vadného Zboží nebo možnost odstoupit od kupní smlouvy.
vada odstranitelná vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží: právo na výměnu vadného Zboží nebo možnost odstoupit od kupní smlouvy. jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo možnost odstoupit od kupní smlouvy.
Vyřízení reklamace
V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.
Reklamaci uplatňujte písemně prostřednictvím emailu na adresu: info@matracekaplice.cz, nebo poštovní službou.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo výrobci, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
Prodejce, po řádném vyřízení Reklamace, vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.Nebo výrobce sám vyšle svého technika k vyřízení reklamace.(popř.zapujčení náhradní matrace)
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci .
Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou na adresu kupujícího.
Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. dubna 2012. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


ico Jak nakupovat
Eshop
Nakupování v našem eshopu je velmi snadné.
Vyberte konečnou kategorii, do které hledané zboží spadá. Zobrazí se nabídka výrobků, které se ve zvolené kategorii nachází. U zboží je k dispozici cena včetně DPH a popis (velikost, materiál a jiné). Pro vložení zboží do košíku zvolte příslušné tlačítko košík, zde je možné libovolně vyjímat a přidávat položky pomocí tlačítka pokračovat v nákupu.
Po dokončení výběru zboží zvolte způsob dopravy zásilky a následně klikněte na tlačítko pokračovat. Zobrazí se tabulka údajů k odeslání, po jejím vyplnění a odeslání je objednávka dokončena.
Po obdržení Vaší objednávky obdržíte nejpozději do druhého dne potvrzení objednávky
V případě, že preferujete osobní výběr a chcete si matrace vyzkoušet na vlastní kůži, navštivte partnerskou prodejnu v Kaplici, kde se Vám bude věnovat zaškolený personál, který Vám při výběru matrací ochotně poradí. V této partnerské prodejně si také můžete matrace vyzkoušet a zjistit, která matrace Vám nejvíce vyhovuje z hlediska tvrdosti a použitého materiálu.Partnerskou prodejnu naleznete na níže uvedené adrese:

Adresa: Náměstí 206 , 382 41 Kaplice
(ve dvoře,možnost parkovaní)
Mobil: +420 606 803 727
e-mail: info@matracekaplice.cz

Soubory:

 
 
top